ឆ្នោតវៀតណាមម៉ោង4 30 មកលេងនៅទីនេះល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក 

ឆ្នោតវៀតណាមម៉ោង4 30 លោកអ្នកមកលេងឆ្នោតនៅទីនេះ ជាចម្រើសល្អបំផុត សំរាប់លោកអ្នក ព្រោះក្រុមហ៊ុននេះ គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ ជូនអតិថិជន
ហើយក៏មាន អ្នកចូលលេងជាច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃៗ ។

ឆ្នោតវៀតណាមម៉ោង4 30

តំលៃសង ឆ្នោតវៀតណាមម៉ោង4 30 

តំលៃសងឆ្នោត ឆ្នោតវៀតណាមម៉ោង 4:30 ដែលមាននៅលើវេបសាយនេះ អតិថិជននឹង ទទួលបានខ្ពស់ លើសគេ រហូតទៅដល់ 93%សម្រាប់ឆ្នោតពីខ្ទង់ នឹង800%​សម្រាប់ឆ្នោត បីខ្ទង់។

ឧទាហរណ៌ឆ្នោតវៀតណាម 

 • អតិថិជន មានការចាក់ ឆ្នោតវៀតណាមម៉ោង4 30 2ខ្ទង់ ប្រាក់ចំនួន 1000រៀល នឹងទទួលបាន ត្រលប់វិញ ចំនួន93.000រៀល សម្រាក់កាចាក់ ជាលុយសដុល្លា ចំនួន1$ នឹងមានការសងត្រលប់វិញ 93$
 • អតិថិជន មានការចាក់ ឆ្នោតវៀតណាមម៉ោង4 30 3ខ្ទង់ ប្រាក់ចំនួន 1000រៀល នឹងទទួលបាន ត្រលប់វិញ ចំនួន800.000រៀល សម្រាក់កាចាក់ ជាលុយសដុល្លា ចំនួន1$ នឹងមានការសងត្រលប់វិញ 800$

ឧទាហរណ៌ឆ្នោតថៃ 

 • អតិថិជន មានការចាក់ឆ្នោតថៃ 2ខ្ទង់ ប្រាក់ចំនួន 1000រៀល នឹងទទួលបាន ត្រលប់វិញ ចំនួន93.000រៀល សម្រាក់កាចាក់ ជាលុយសដុល្លា ចំនួន1$ នឹងមានការសងត្រលប់វិញ 93$
 • អតិថិជន មានការចាក់ឆ្នោតថៃ 3ខ្ទង់ ប្រាក់ចំនួន 1000រៀល នឹងទទួលបាន ត្រលប់វិញ ចំនួន800.000រៀល សម្រាក់កាចាក់ ជាលុយសដុល្លា ចំនួន1$ នឹងមានការសងត្រលប់វិញ 800$

ម៉ោងនៃការចេញ ឆ្នោតវៀតណាម & ឆ្នោតថៃ 

អតិថិជនដែលមាន ការលេង ឆ្នោត យួន ល្ងាច ដែលមាននៅទីនេះ ក៏អាចធ្វើការពីលទ្ធផល នៃការចេញបានជាមួយគ្នាបានផង ហើយសម្រាប់ម៉ោងដែលមានការ ចេញមានដូចជា៖

ម៉ោងសម្រាប់ឆ្នោតវៀតណាម អាចចាក់ចាក់បានជារៀងរាល់ថ្ងៃ ប៉ុស្តិABCD 

 • ម៉ោង01ៈ15នាទី ពេលថ្ងៃ
 • ម៉ោង16ៈ15នាទី ពេលរសៀល
 • ម៉ោង18ៈ15នាទី ពេលរសៀល

ម៉ោងសម្រាប់ឆ្នោតថៃ ក្នុងមួយខែមានការចេញតែពីដងប៉ុណ្ណោះ ថ្ងៃទី16 & ទី01 

 • ម៉ោង03ៈ30នាទី ពេលរសៀល

បើសិនលោកអ្នក មានចំណាប់អារម្មណ៌ ចង់ធ្វើការ ចូលលងឆ្នោតជាមួយគ្នា នៅទីនេះអាចទាក់ទងមកកាន់លេខនេះបាន 089796030ID Telagram : vina24khmer

កាត់លេខឆ្នោតតាមសុបិន្ត ស្វែងរកលេខ សំណាងជាមួយគ្នា

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ វេបសា ជាមួយនឹងការកាត់លខណ្ឌតតាមសុបិន្តហើយបងប្អូនអាចយកទៅផ្សងសំណាងបាន។ សូមជូនពរ
សំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបងប្អូន ឆ្នោតយួនម៉ោង 4:00 ហេងចូលហេងៗៗៗៗៗ!!!

 • សុបិន្តឃើញជីកដំឡូងលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ47 លេខ74 លេខ473 លេខ744
 • សុបិន្តឃើញទិញកាបូបថ្មីមួយលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ14 លេខ18 លេខ41 លេខ81 លេខ114 លេខ441 លេខ818
 • សុបិន្តឃើញគេអោយខ្សែកមួយលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ39 លេខ49 លេខ94 លេខ439 លេខ944 លេខ949
 • សុបិន្តឃើញកូនភ្លោះស្រីលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ23 លេខ33 លេខ88 លេខ333 លេខ338 លេខ823
 • សុបិន្តឃើញកូនភ្លោះប្រុសលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ92 លេខ99 លេខ992 លេខ999
 • សុបិន្តឃើញកើតបានកូនប្រុសមួយលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ19 លេខ91 លេខ99 លេខ119 លេខ919 លេខ931
 • សុបិន្តឃើញចិញ្ចៀនមាសមួយវង់លេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ01 លេខ10 លេខ001 លេខ101
 • សុបិន្តឃើញមនុស្សស្រីអង្គុយលើកៅអីលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ36 លេខ63 លេខ698 លេខ936
 • សុបិន្តឃើញរើសបានក្រវិលមួយលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ72 លេខ77 លេខ737 លេខ772 លេខ777
 • សុបិន្តឃើញស្គរ បានវាយស្គរ បានឃើញមនុស្សវាយស្គរ ឬបានលឺសំលេងស្គរលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ08 លេខ44 លេខ46 លេខ402 លេខ409 លេខ001
 • សុបិន្តឃើញរទេះសេះ គោក្របី ឬបានជិះនៅក្នុងរទេះលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ40 លេខ14 លេខ44 លេខ447, 147, 717
 • សុបិន្តឃើញទន្សាយលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ14 លេខ34 លេខ344 លេខ034 លេខ334 លេខ339
 • សុបិន្តឃើញបង្កង ត្រី ឬបានចាប់បង្កងត្រីច្រើនឬតិចលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ89 លេខ79 លេខ78 លេខ788 លេខ889 លេខ709
 • សុបិន្តឃើញបង្កួយខ្លួនតូចៗ កន្ទុយវែងលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ14 លេខ17 លេខ47 លេខ447 លេខ117 លេខ147
 • សុបិន្តឃើញឡានពីរលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ82 លេខ88 លេខ288 លេខ488 លេខ888
 • សុបិន្តឃើញសំលៀងកាំបិតលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ67 លេខ76 លេខ247 លេខ267
 • សុបិន្តឃើញអង្គព្រះចៅផែនដី ឬព្រះរាជនីលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ19 លេខ09 លេខ29 លេខ209 លេខ719 លេខ289
 • សុបិន្តឃើញមាន់ បានហូបមាន់ ចាប់មាន់ឬទា មាន់ហើរចូលមករកលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ19 លេខ09 លេខ29 លេខ209 លេខ719 លេខ289
 • សុបិន្តឃើញកែវ បានកាន់កែវ ចាប់កែវ (កូនកែវ)លេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ09 លេខ99 លេខ89 លេខ009 លេខ119 លេខ109
 • សុបិន្តឃើញបានជិះម៉ូតូគ្នាពីនាក់ លេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ26 លេខ66 លេខ67 លេខ76 លេខ627 លេខ662 លេខ766
 • សុបិន្តឃើញដើមផ្ការលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ15 លេខ51 លេខ115 លេខ551
 • សុបិន្តឃើញខ្ញាដំរីលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ លេខ18 លេខ81 លេខ183 លេខ881
 • សុបិន្តឃើញសត្វតុកែលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ40 លេខ41 លេខ44 លេខ440 លេខ441
 • សុបិន្តឃើញបានចញ្ចៀនលេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ63 លេខ202 លេខ411 លេខ531
 • សុបិន្តឃើញកក់សក់លេខឆ្នោតត្រូវកាត់គឺ លេខ05 លេខ55 លេខ279 លេខ570