ឆ្នោតនាគ នាំសំណាងលេងបានរាល់ថ្ងៃ 

ឆ្នោតនាគ ប្រាំសំណាង គឺ ជាប្រភេទឆ្នោតស្ដង់ដា ឡូតូដែលមាន 5ខ្ទង់ ដែលចែកចាយ ការលេងឆ្នោតនាគ ហើយអត្ថប្រយោគជន៏សម្រាប់ អតិថិជន ផ្ដល់អោយអតិថិជនផ្សង់សំណាង ក្នុងសម្លៃទាប ប៉ុន្តែអតិថិជន មានឱកាសឈ្នះប្រាក់រង្វន់ ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធប់។

ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាងពីរ នឹង ឆ្នោតប្រាំសំណាងបី ដើម្បីលេង ឆ្នោតប្រាំសំណាង ពីរ និង ឆ្នោតសំណាងបី របស់វេសាយ នាគមាស168 អតិថិជន អាចធ្វើការ ចាក់បានគ្រប់ ទីកន្លែង របស់ភ្នាក់ងារ នាគមាស168 មានចំនួនប្រាំប៉ុស្តីគឺ A.B.C.D & E ហើយប៉ុស្តី នីមួយៗ ត្រូវបានចាប់ឆ្នោតផ្សេងៗគ្នា ក្នុងតម្លៃចាក់ 100រៀលហើយអ្នកលេង អាចធ្វើការចាក់ច្តើនទៀតក៏បាន។

ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាងពី អតិថិជនអាច ជ្រើសរើសលេង ចំនួន 5ខ្ទង់ ដោយខ្លួនឯង ឬ អោយប្រព័ន្ធជ្រើសរើស អោយទាំងឱដោយស្វាយប្រវត្តិ ឬជ្រើសរើស 2ខ្ទង់ ខាងមុខនិងលេង 3ខ្ទង់ ខាងចុងអាច អោយប្រព័ន្ធ ជ្រើសរើសដោយស្វាយប្រវត្តិ ហើយការ ជ្រើសរើស អាចជ្រើសរើស លេងបាន ម្ដង់ហើយៗ បន្ទាប់មក នឹងទទួល បានសារ ពីខាងភ្នាក់ងារឆ្នោតនាគ

ឆ្នោតប្រាំសំណាងបី អតិថិជនអាចជ្រើសរើស លេខចំនួន 5ខ្ទង់ ដោយខ្លួនឯង ឬ អោយប្រព័ន្ធ ជ្រើសរើសអោយទាំង 5ខ្ទង់ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬជ្រើសរើស ៣ខ្ទង់ ខាងចុង និងលេខ ២ខ្ទង់ខាងមុខអាចអោយប្រព័ន្ធ ជ្រើសរើសអោយដោយ ស្វ័យប្រវត្តិ ហើយការជ្រើសរើសលេខ អាចជ្រើសរើស លេខបាន ម្តងហើយម្តងទៀត បន្ទាប់មកនឹង ទទួលបាន សារពីខាងភ្នាក់ងារឆ្នោតនាគ។

ឆ្នោតនាគ

ឆ្នោតនាគ ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ជាច្រើន

អតិថិជនអាចបើ រង្វាន់បាន តាមបណ្តាញភ្នាក់ងារ នាគមាស168 នៅគ្រប់ទីកន្លែង សេវាកម្ម 24ម៉ោង ការបើក ប្រាក់រង្វាន់ អាចធ្វើទៅ បានក្នុងកំឡុងពេល 15ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីថ្ងៃចេញលទ្ធផលឆ្នោត សន្លឹកឆ្នោត ដែលឈ្នះ រង្វាន់ត្រូវ រក្សាភាព ដើម ហើយត្រូវផ្ញើរ មកភ្នាក់ងារ នាគមាស168 នៅពេលមកបើ ប្រាក់រង្វាន់ នៅពេលមក បើប្រាក់រង្វាន់ អតិថិជន ដែលត្រូវប្រាក់រង្វាន់ ត្រូវមានអាយុលើសពី 18ឆ្នាំ ហើយត្រូវតែបង្ហាញ អត្តញ្ញណប័ណ្ណមកជាមួយ ដើម្បីបញ្ជាក់ ពេលទទួលយកប្រាក់រង្វាន់។

ការបើកប្រាក់រង្វាន់ឆ្នោតប្រាំសំណាងពីរ​ អត្ថបទនៃប្រាក់ មានពីរប្រភេទ ខាងក្រោម ប្រភេទរង្វាន់ 5ខ្ទង់ រៀងគ្នា រង្វាន់លួងចិត្ត 2ខ្ទង់ ខាងមុខរៀងគ្នា តម្លៃរង្វាន់ 500.000
រៀល9.000 រៀល ឆ្នោតមួយសន្លឹក មានឱកាសឈ្នះ រង្វាន់ តែម្តងគត់។
ការបើកប្រាក់រង្វាន់ ឆ្នោតនាគប្រាំសំណាងបី
ប្រាក់រង្វាន់ មានពីរប្រភេទ ខាងក្រោម ប្រភេទរង្វាន់ 5ខ្ទង់ រៀងគ្នា រង្វាន់លួងចិត្ត ២ខ្ទង់ ខាងមុខរៀងគ្នា តម្លៃរង្វាន់ 500.000 រៀល ៨០.០០០ រៀល ឆ្នោតមួយសន្លឹក មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ តែម្តងគត់ ។

ការលេងឆ្នោតនាគមាស់រាល់ថ្ងៃ

ការចេញ ប្រាំសំណាងចាប់ 4ដង ក្នុងមួយថ្ងៃ និង 7ថ្ងៃ ក្នុងមួយសប្តាហ៏ វេលាម៉ោង ៩:៣០ នាទីព្រឹក ម៉ោង ១:៣០ នាទីថ្ងៃត្រង់ ម៉ោង ៤:៣០ នាទីល្ងាចនិង ម៉ោង ៦:៣០ នាទីល្ងាច តារាង លទ្ធផលឆ្នោត បានផ្សព្វផ្សាយ ជាសាធារណៈ តាមរយៈភ្នាក់ងារនាគមាស168

លេង​កាន់​តែ​ច្រើន​ឈ្នះ​កាន់​តែ​ច្រើន
ឆ្នោតនាំសំណាង ឡូតូ 6/39 គឺជាឆ្នោត 6ខ្ទង់ គ្រាន់តែ ជ្រើសរើស 6ខ្ទង់ ចន្លោះលេខ 01 ដល់​លេខ 39 ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ 2000 រៀល ប៉ុណ្ណោះ។ លោកអ្នក អោយទិញ ឆ្នោតតាមរយៈ ភ្នាក់ងារ នាគមាស168 ឬភ្នាក់ងារ ឆ្នោតនាំសំណាង​ ឬ តាមប្រព័ន្ធ Internet រួចស្តាប់ ការណែនាំ។

កាត់ឆ្នោតតានសុបិន
សុបិនឃើញ ព្រះសង្ឃ្ លេងឆ្នោតត្រូវចាក់មាន 81 82 281 819
សុបិនឃើញ ឱពុក ម្ដាយ លេងឆ្នោតត្រូវចាក់មាន 48 49 283
សុបិន្តឃើញស្រីស្អាត លេងឆ្នោតត្រូវចាក់មាន 15 87 965 845
សុបិន្តឃើញ ទាហាន លេងឆ្នោតត្រូវចាក់មាន 50 51 515 561

សុបិន្តឃើញ មនុស្សយំ លេងឆ្នោតត្រូវចាក់មាន 21 25 251 256

សុបិន្តឃើញ សត្រូវ លេងឆ្នោតត្រូវចាក់មាន 70 79 079 792

សុបិន្តឃើញ កក់សក់ លេងឆ្នោតត្រូវចាក់មាន 05 55 279 570

ឆ្នោតវៀតណាម ពីខ្ទង់ លោកអ្នកមានកាចាក់ 1000រៀល ចាក់ត្រូវ នឹងទទួលបាន 93.000រៀល នឹងចាក់ជាលុយដុល្លា 1ដុល្លា សងត្រលប់ 93ដុល្លា។
ឆ្នោតវៀតណាម បីខ្ទង់ លោកអ្នកមានកាចាក់ 1000រៀល ចាក់ត្រូវ នឹងទទួលបាន 800.000រៀល នឹងចាក់ជាលុយដុល្លា 1ដុល្លា សងត្រលប់ 800ដុល្លា។
ឆ្នោតថៃ ពីខ្ទង់ លោកអ្នកមានកាចាក់ 1000រៀល ចាក់ត្រូវ នឹងទទួលបាន 93.000រៀល នឹងចាក់ជាលុយដុល្លា 1ដុល្លា សងត្រលប់ 93ដុល្លា។
ឆ្នោតថៃ បីខ្ទង់ លោកអ្នកមានកាចាក់ 1000រៀល ចាក់ត្រូវ នឹងទទួលបាន 800.000រៀល នឹងចាក់ជាលុយដុល្លា 1ដុល្លា សងត្រលប់ 800ដុល្លា។

នាគមាស168 ជាវេបសាយសំបូរបែបចាក់ឆ្នោតនាគ thinhnam.net / thinhnamnet / xổ số
និង ឆ្នោតថៃតាម Online មានកាស៊ីសងខ្ពស់ និង កាត់ទឹក ត្រលប់មកវិញបានច្រេីននៅក្នុង ទីផ្សារបច្ចុប្ប នាគមាស 168 ជាវេបសាយធំ ហើយល្បីនៅតំបនអាស៊ី ខ្ញូំសូមណែនាំ ក្រុមហ៊ុន ដែលមាន ទំនុកចិត្តខ្ពស់នៅ កម្ពុជា ដែលមានប្រម៉ូសិន ជាច្រើននឹងមាន សេវាកម្ម រហ័សទាន់ចិត្ត អតិថិជន ទាំងអស់ដែលចង់ ធ្វើការទាក់ទង់ ដោយផ្ទាលបានតាមរយះ information News: NML168 រឺលេខទូរសព្ធ 097 486 6168
Inbox tel: NML168