ឆ្នោតដែលនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាម

ឆ្នោត យួន ល្ងាច ឆ្នោតល្បីៗដែលបាននាំចូលមកពី ប្រទេសជិតខាងយើង ក៏ដូចជាវៀតណាមកកម្ពុជា មានដូចជា ឆ្នោត យួន ល្ងាច2021 មានបងប្អូន ប្រជាជនខ្មែរយើងច្រើនកំពុងមានកាតាមដានលេង ច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃៗ ជាទូទៅការលេងឆ្នោត vina24h គឺមានជាយូមកហើយ មានគ្រប់សម័យកាល នឹងមានការផ្លាស់ប្រូការលេង អោយមើលទៅទាន់សម័យជាងមុនខ្លះៗដែល ធ្វើអោយបងប្អូនអ្នកលេងមានការចាក់កំសាន្តមានភាពងាយស្រួលជាមុន ។

ឆ្នោត យួន ល្ងាច របៀបធ្វើលេខឆ្នោត២លេខCDពេលយប់ប្រើបានរហូត

ជំរាបសួរ ដល់ពុកម៉ែបងប្អូន ទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងលេង នឹងមិនទាន់លេង xoso me ប៉ុន្តែចាប់អារម្មណ៌ក្នុងការលេង ទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៀត
ខ្ញុំនឹងបញ្ហាញ ពី របៀបធ្វើលេខឆ្នោត២លេខ ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ទុកជាវិធីសាសាស្រ្ត ។ឆ្នោត យួន ល្ងាច
ក្នុងកាលេងឆ្នោតលទ្ធផល ឆ្នោតយួនល្ងាច ពីលេខ BCD តែភាគច្រើនគឺ CD ពេលយប់ ឧទាហរណ៌ ឆ្នោតពេលយប់ B ចេញលេខ ៣៧ ចឹងបន្ទបមកខ្ញុំយក
ផលបូករបស់ B គឺ ៣+៧ ស្មើ ១០ នូវពេលដែលបូកលទ្ធផល B ហើយគឺខ្ញុំយកទៅបូកនឹង +២ ទៀតយើងបានលទ្ធផលស្មើ ១២ ហើយនេះដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សិនជាដំបូង
យើងត្រូវរកខ្ទង់ ១០ ជាមុនសិន បន្តែរយើងយកយកចំនួន ១២ នឹងនោះទេ គឺយើងយកតែខ្ទង់រាយទេ ស្មើ ២ (ខ្ទង់10) ចឹងខ្ទង់រាយយើងយក ២+៣=៥(ខ្ទង់រាយ)
ចឹងយើងយកមកផ្គុំវាមក ខ្ទង់ដប់នឹងខ្ទង់រាយ ខ្ឬង់ដប់២ ខ្ឬង់រាយ៥ ចឹងយើងបានលេខមួយខ្ទង់ គឺ ២៥ បន្ទប់មកយើងរកមួយខ្ទង់ទៀត ធ្វើមិចអោយបាន២លេខ ។
យើងអនុវត្តតាមវីធីដដែលចឹង B លទ្ធផល ៣៧ ស្មើនឹង ៣+៧=១០ ប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលបានគឺមិនដូចគ្នាទេ លើកមុនខាងលើ យើងបូកនឹង២

ប៉ុន្តែលើកនេះយើងធ្វើការបូកជាមួយនឹង៣ វិញគឺមានការខុសគ្នាបន្តិច ចឹងយើងបាន១៣ (ខ្ទង់១០) ចឹងយើងកាត់យក៣ ដើម្បីធ្វើខ្ទង់១០ ឥឡូវយើងបានខ្ទង់១០
ហើយចឹងយើងនូវរកខ្ទង់រាយបន្តរទៀត ប្រើវិធីដដែល។ ឆ្នោត យួន ល្ងាច4 30

បន្ទបមកយើងយកខ្ទង់១០នឹងទៅបូកនឹង៣វិញ គឺ ៣+៣=៦ ចឹងយើងផ្គុំវាមកវិញ ខ្ទង់១០ នឹងខ្ទង់រាយ (៦ខ្ទង់រាយ) នឹងខ្ទង់ (៣ខ្ទង់១០) ចឹងគឺ ៣៦ សម្រាប់ពីខ្ទង់ដែលយើងត្រូវទទួលបាន គឺ (25) (36) ហើយបន្ទបមកយើងយកលេខទាំងពីលេខនេះមកផ្គុំគ្នាទៀត
ដែលគេហៅថាផ្គុំដោយខ្វែង យក២មកផ្គុំជាមួយ៣ ហើយយក២ មកផ្គុំជាមួយ៦ ចឹងយើងបាន ២៣,២៦ បន្ទបមកយើងផ្គុំមួយទៀត ៥ផ្គុំនឹង៣ នឹង៥ផ្គុំនឹង៦ ចឹងយើងបាន ៥៣,៥៦ ចឹងចុងក្រោយយើងបានចំនួន៤ លេខសម្រាប់យកទៅផ្សងសំណាង ។ ឆ្នោត យួន ថ្ងៃ នេះ ចេញ លេខ អី

កាត់ឆ្នោតតាមសុបិន

វាជារឿងធម្មតាទៅហើយសម្រាប់បងប្អូន ដែលតែងតែ យល់សុបិន្តឃើញអ្វីមួយ តែមិនដឹងជាត្រូវកាត់ឆ្នោត vina24 ឆ្នោតយួន ល្ងាច ដោយរបៀបណា? ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកបង្ហាញពីការ កាត់សុបិទរកលេខឆ្នោត ជូនទៅកាន់បងប្អូន ថាបងប្អូនកំពុងតែសុបិទអ្វី ហើយគួតែកាត់លេខអ្វីទាំងអស់គ្នា ។

មនុស្សអង្កុយស្ទួចត្រី លេខឆ្នោតដែលបងប្អូនកាត់ត្រូវចាក់ មានដូចជា លេខ73 លេខ673 លេខ678

កូនក្មេងធ្លាក់ចូលអណ្តូងទឹក លេខឆ្នោតដែលបងប្អូនគួតែចាក់គឺ លេខ01លេខ010 លេខ011

ឆ្មាសុីត្រីអាំង លេខដែលត្រូវចាក់មាន លេខ50 លេខ53 លេខ54 ចាក់បាន

ខ្មោចលង លេខដែលបងប្អូនកាត់ចាក់ គឺ លេខ00 លេខ01 លេខ007 ចាក់បាន

មនុស្សលង់ទឹក លេខដែលកាត់ចេញគឺ លេខ07 លេខ073 លេខ970 ចាក់បាន

ពាងទឹក លេខដែលបងប្អូនគួចាក់មាន លេខ00 លេខ01អាចធ្វើការចាក់បាន

វាយតប់គ្នា លេខដែលបងប្អូន គួចាក់មាន លេខ39 លេខ83 លេខ839 លេខ388អាចធ្វើការចាក់បាន

ដុះលៀងមុខ លេខឆ្នោតដែលត្រូវចាក់ លេខ18 លេខ16 លេខ117 លេខ716អាចធ្វើការចាក់បាន

សត្វស្វា លេខឆ្នោតដែលត្រូវចាក់ មាន លេខ50 លេខ51 លេខ510 លេខ514 អាចធ្វើការចាក់លេងបាន

សត្វពស់ លេខដែលត្រូវចាក់មាន គឺ 80,81,881,808 អាចសាកល្បងចាក់បាន

មនុស្សជិះកង់ លេខដែលបងប្អូនគឺតែចាក់មាន លេខ90 លេខ91 លេខ92 លេខ990 លេខ991 លេខ992 អាចចាក់លេងបាន

មនុស្សមើលគោ លេខដែលកាត់ចេញមាន លេខ89 លេខ94 លេខ99 លេខ894 អាចចាក់បាន

ប៉ូសិសលេខដែលមានគឺ លេខ70 លេខ236 លេខ265 លេខ577 អាចយកទៅចាក់បាន

លោកសង្ឃលេខដែលគួចាក់មាន លេខ81 លេខ82 លេខ281 លេខ819 អាចយកចាក់បាន

ក្អួតលេខដែលគួចាក់ មាន 05,06,805,807អាចធ្វើការចាក់បាន

សូត្រមន្តលេខដែលគួចាក់មាន លេខ19 លេខ59 លេខ350 លេខ559 អាចយកចាក់បាន

កោពុកមានត់ លេខដែលបងប្អូនគួតែចាក់មាន លេខ18 លេខ28 លេខ208 លេខ481 អាចសាកល្បងចាញ់បាន

មនុស្សស្រីស្រាតលេខដែលគួចាក់មាន 25,37,367,365 អាចសាកល្បយកទៅចាក់បាន

ទាហាន លេខដែលគួចាក់បាន 50,51,515,561 អាចសាកល្បងចាក់បាន

ពុកម្តាយលេខដែលគួចាក់មាន 48,49,283,499,88, អាចយកទៅចាក់បាន

មនុស្សយំលេខដែលគួចាក់មាន 21,25,251,256 អាចធ្វើការចាក់បាន

គួសត្រូវលេខដែលគួចាក់មាន គឺ 70,79,079,792 អាចធ្វើការចូលចាក់បាន

មនុស្សឆ្កួតលេខដែលគួចាក់មាន 38,42.384,424 អាចយកទៅចាក់បាន

បាប់បានដង្កូវ លេខដែលត្រូវចាក់មាន 81,91,189,916,818 អាចចាក់បាន

កាកាត់សក់លេខដែលគួចាក់មាន 05,55,279,570 យកទៅចាក់បាន

បានចញ្ចៀន លេខដែលត្រូវចាក់មាន 63,202,411,531 អាចធ្វើការចាក់បាន

បទជើងតូច មានលេខ 22,39,227,336 ចាក់បាន

ទេវតា មានលេខដែលត្រូវចាក់ដូចជា 89,99,798,891

លាបពណ៌ផ្ទះ មានលេខ 89,089

សត្វតុកកែ មានលេខ លេខ40 លេខ41 លេខ44 លេខ440 លេខ441

ក្របីធំពី មាន លេខ18 លេខ33 លេខ81 លេខ331 លេខ233

ជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដែលមានទំនុកចិត្ត

សម្រាប់ការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុន ដែលជាដៃគួ របស់បងប្អូន ក្នុងការកំសាន្តលេង គឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់ បងប្អូនដែលធ្វើការលេងទាំងគ្នា ថាគួជ្រើសរើស ធ្វើជាដៃគួជាមួយ
នឹងក្រុមហ៊ុនមួយណា ខ្ញុំសូមណែនាំ ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតដែលធំ ដែលបាននាំចូលឆ្នោតល្បីៗ ពីប្រទេស វៀតណាម
ដូចជា thinhnam.net / thinhnamnet / xổ sốនឹងឆ្នោតផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ទាំងវៀតណាមនឹង ឆ្នោតថៃ បើសិនជាបងប្អូនចងក្លាយជា Agent
ក៏មានភាពល្អលើសគេផងដែល។ ម៉ោង ឆ្នោតយួនល្ងាច បើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៌ អាចធ្វើការទំនាក់ទំនង
មកក្រុមហ៊ុនដោយផ្ទាល់បាន 24ម៉ោងបាន រឺបងប្អូនអាចធ្វើការ ទំនាក់ទំនងបានតាមរយះលេខ ទូរសព្ធ 089796030 នឹង តាមរយះ Facebook នឹង Telagram
Inbox tel: vina25khmer