របៀបចាក់ឆ្នោត

របៀបចាក់ឆ្នោតតាមអនឡាញ vina24h ដោយខ្លួនឯងជាដំបូងលោកអ្នក ត្រូវមានអាខោនចូលចាក់ជាមុន សិន ដើម្បីទទួលបានអាខោនលោកអ្នក
អាចធ្វើការ ឆាតចូលក្នុងអាខោន Telagram ID : @vina24khmer ដើម្បីចុះឈ្មោះបើកអាខោនឆ្នោតជាមួយ ផ្នែកទទួលបំរើអតិថិជន ។
បន្ទបមក លោកអ្នក យកអាខោន ដែលបានបើកហើយ មកចំពេញតាម ការណែនាំដូចខាងក្រោម៖
របៀបចាក់ឆ្នោតអនឡាញ
ជំហានទី១ 
 • បំពេញលេខសម្គាល់ចូល (អាខោន) 
 • បំពេញពាក្យសម្រាត់ចូល (ផាស្វើត) 
 • បំពេញលេខ3ខ្ទង់ចូល 
 • បន្ទប់មកចុចពាក្យថា ចូល 
របៀបចាក់ឆ្នោតអនឡាញ

 

ជំហានទី២

 • ចុចលើសញ្ញាត្រេបី 
 • ជ្រើសរើសកន្លែងចាក់ឆ្នោត 
 • យកពាក្យចាក់ធម្មតា

ជំហានទី៣ 
 • ចុចពាក្យ បន្ថែម 

ជំហានទី៤

 • ជ្រើសរើសម៉ោងដែលត្រូវចាក់ 
 • ឆ្នោតម៉ោង 13:15 នាទី 
 • ឆ្នោតម៉ោង 16:15 នាទី 
 • ឆ្នោតម៉ោង 18:15 នាទី

ជំហានទី៥  

 • ចាក់ចំនួនលេខ 2ខ្ទង់ឫ3ខ្ទង់ ដែលលោកអ្នកចង់ចាក់
 • ជ្រើសរើសប៉ុស្តិដែលលោកអ្នកចង់ចាក់ មានABCD 
 • រួចចុចណាក្យបន្ថែម

ជំហានទី៦ 

បន្ទបមកចុចពាក្យថា ដាក់ស្នើ

របៀបចាក់ឆ្នោតអនឡាញ

ជំហានទី៧ 

រូចចុចពាក្យថា OK

របៀបចាក់ឆ្នោតអនឡាញ

ជំហានទី៨ 

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រក្សាទុកនៅសន្លឹកកន្ទុយឆ្នោត ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់
គ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា PDF រួចជាការស្រាច់

របៀបចាក់ឆ្នោតអនឡាញ

ជំហានទី៩ 

 • ចុចលើកត្រេបី 
 • ចុចកន្លែងការចាក់ 
 • យកប្រវត្តិការចាក់

របៀបចាក់ឆ្នោតអនឡាញ


ជំហានទី១០ 

 • ចុចលើពាក្យថា មើល រួចជាការស្រេច