Thinhnam
Thinhnam-2

Thinhnam ឆ្នោតនាំចូលមកពីវៀតណាម

Thinhnam ឆ្នោតនេះមានប្រភព ដើម មកពី ប្រទេស វៀតណាម នឹងមានអាយុ បើកមក មិនក្រោម ២០ឆ្នាំ នោះទេ
ឆ្នោតនេះត្រូវបាន ទទួលស្គាល់ ខ្លាំង ពីសំណាក់ បងប្អូន ប្រជាជន កម្ពុជា តាំងពី ឆ្នាំ២០១០ មកម្លិះ។ Thinhnam net 
បងប្អូន ដែលបាន លេងឆ្នោត វៀតណាម
ប្រភេទនេះ បានសរសើរអំពី ការចាក់ នឹងការមើល លទ្ធផល ការចេញឆ្នោត នេះខ្លាំងណាស់ ព្រោះថា មានភាពងាយស្រួល ជាងឆ្នោតនានា។ xo so

Thinhnam

Thinhnam របៀបចាក់អោយត្រូវ

តើយើង ចាក់ឆ្នោត យ៉ាងមិច អោយបានត្រូវ 99% ? ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីអាថ៌កំបាំងនៃរពៀបចាក់ឆ្នោតអោយបានត្រូវ 99% minhngoc
ចឹងក្នុងនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលបានចូលមកមើលការសរសេរ
របស់ខ្ញុំនេះសូមអានដោយកាត្រិះរិះពិចារណា

ព្រោះថានេះគ្រាន់តែជារបៀបបង្ហាញ ពីការចាក់ធ្វើមិចអោយបានត្រូវ អាចនឹងបានផល នឹងមិនបានផលខ្លះដែល ។


ផ្សងសំណាងគឺចាក់តិចតូចទេ តែបើសិនជា យើងធ្វើរបៀបដូចជាអ្នកលុងធន់ ដូចជាអ្នកសរសុី យើងត្រូវ ចំណាយយើងត្រូវតែបានមកវិញខ្លះ ចឹងយើង មកមើលពីរបៀបនេះ ទាំងអស់់គ្នា។ 
ចឹងដំបូងគឺ ក្នុងលេខ ដែលត្រូវចាក់ គឺមានចាប់ពីលេខ ០ដល់ ៩៩ ចឹង បើសិនជាបងប្អូន ចេញចិត្តខ្ទង សារ៉ូ (០) ចឹងបងប្អូន អូសខ្ទងសារ៉ូ បងប្អូនកំផ្លិច ត្រលប់មកគឺ ០០ ដល់០៩ នឹងត្រលប់ពី ០០ ដល់៩០ ចឹងបើសិនជាបងប្អូន ស្រលាញ់ រឺ ពេញចិត្តលេខខ្ទង់ គត់ ដូចជា ០០ ១០ ២០ ៣០ ៤០ ៥០ ៦០ ៧០ ៨០ ៩០ បើត្រប់មក។

បងប្អូន អាចចាក់ បាន ២០ ឆុត នឹងនេះគេហៅថា របៀប លុងធន់ ពេលដែលចេញមក ច្បាស់ជា ត្រូវ ៩៩% ជាមិនខាន ឡើយ
ចឹងយើងមើលបន្តរ បើសិនជាបងប្អូន ស្រលាញ់ ខ្ទង់ ១០ អូសខ្ទង់ ១០ មកហើយត្រលប់មក គឺដឹងតែចូលហើយ ទោះចេញលេខមិចក៏ចូលដែលអោយតែ ជាប្រភេទខ្ទង់ ១០ ដូចជា ១០ ដល់១៩ ហើយត្រលប់មកវិញ ០១ ដល់៩១ នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រលាញ់ខ្ទង់ ១០ ត្រលប់មកច្បាស់ជាចូលហើយណាបងប្អូន នេះគេហៅថាកាចាក់បែបនេះលុងធនរកសុី យើងចំណាយរាងច្រើនបន្តិច តែក៏បានច្រើនមកវិញដូចគ្នា ។

បើសិនជា បងប្អូនស្រលាញ់ ខ្ទង់ ២០ អាចចាក់ អូសចាប់ពី ២០ ដល់២៩ ហើយត្រលប់ មកវិញ ០២ ដល់៩២ បងប្អូនចាក់បែបនេះងាយនឹងមានឱកាស់ត្រូវច្រើន
អាចនឹងបានមកវិញទាក់កណ្តាលមកវិញ ។
បើសិនជា បងប្អូនស្រលាញ់ខ្ទង់ ៣០ អាចអូសបាន ចាប់ពី ៣០ ដល់៣៩ នឹងត្រលប់មកវិញ ០៣ ដល់៩៣

ហើយចាក់បែបនេះ ចាក់បានទាំងឆ្នោត ថៃ នឹងឆ្នោត វៀតណាផងដែលហើយនេះក៏ជា តិចនិច សម្រាប់បងប្អូនដែល មិនទាន់ដឹង ផងដែល ។

ហើយដូចមុនចឹង បើបងប្អូន ស្រលាញ់ ខ្ទង់ ៤០ អាចអូសបាន ចាប់ពី ៤០ ដល់ ៤៩ នឹងត្រលប់ ០៤ ដល់៩៤ មកណាបងអូន ហើយបើបងអូន ស្រលាញ់ខ្ទង់ ៥០ អាចអូសបានដល់ ត្រឹម ៥៩ នឹងបកចាប់ពី ០៥ ដល់៩៥ បើសិនជាចេញ ខ្ទងលេខ ៥ ចេញលេខណាក៏បងប្អូនមាន ឱកាស់ចូលដែល។

ហើយសំរាប់ខ្ទង ៦០ ក៍ដូចគ្នាចឹង ចាក់បាបចាប់ពី ៦០ ដល់៦៩ នឹង កុំផ្លិចបកផង ពី ០៦ ដល៩៦ ចឹងគឺលេខនេះ បងប្អូនមើលទៅដូចថាច្រើនពេក មិនចាប់ចាក់តាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ក៏បាន ដែលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា វាជាការ ផ្សងសំណាទេ ហើយសំរាប់ខ្ទង់ ចាប់ ពី ០៧ ០៨ ០៩ ក៏ដូចគ្នាចឹងដែលណាបងប្អូន ហើយបកក៏ដូចគ្នាចឹងដែល។

ហើយខ្ញុំសូបបញ្ហាក់ម្តងទៀតថា ការផ្សង់សំណាងវាតែងតែមានខុសមានត្រូវចឹងហើយេ Vina24h ហើយនេះគ្រាន់តែជា តិចនិច សម្រាប់បងប្អូន ដែលចង់លេងរៀបចាក់ អូសនឹង ចាក់បក ចាក់របៀបនេះគឺ ត្រូវ ចំណាយដើម ច្រើនតែ បានមកវិញក៏ច្រើនដូចគ្នា ដូចជាអ្នកដែលរកសុីចឹងបើ បងប្អូនមានដើមទនរកសុីតិច បាន តិច ដើមទន់ច្រើន បងប្អូនក៏មានឱកាស់បានប្រាក់ចំណូលមកវិញ ច្រើនដូចគ្នា។

ThinhnamThinhnam បើចង់លេង តើគូលេងនូវទីណា?

នូវក្នុងប្រទេស កម្ពុជា មានក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់ ដែលមាន ការប្រគួតប្រជេងគ្នា យ៉ាងខ្លាំ តែខ្ញុំសូមណែនាំ ក្រុមហ៊ុន ឆ្នោតនាគមាស់168 ជាក្រុមក្រុមដែលនាំចូល ក្រុមហ៊ុន ឆ្នោតល្បីៗពី វៀតណាមដូចជា thinhnam.net / thinhnamnet / so xo នឹងឆ្នោតល្បីៗ ផ្សេងៗ ដទៃទៀត ជាច្រើន សុទ្ធសឹងជា ឆ្នោត ដែលល្បីៗដែលមាននូវប្រទេស វៀតណាម នឹង ថៃ ផងដែលហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ទាំងនាក់ទំនង ក្នុងការ ធ្វើជាភ្នាក់ងារ egentឆ្នោត
អាច ខលមកលេខ 089796030
ខាងក្រុមហ៊ុន ក៏មាន ជាភ្នាក់ងារ ស្រស់ស្អាត ជាច្រើន ចាំទទួលស្វាគមន៌ លោកអ្នក រហូតដល់ ២៤ម៉ោងដោយ រីករាយរាកទាក់ សូមអគុណ…។